Herbst 2017

Pont Neuf - Dana V3273 Cardigan – Elza V8818 Blouse – Liv V5393 Pants

Dana V3273 Cardigan – Elza V8818 Blouse – Liv V5393 Pants

Pont Neuf - Elza V8818 Blouse – Dagny V2900 Scarf – Liv V5393 Pants

Elza V8818 Blouse – Dagny V2900 Scarf – Liv V5393 Pants

Pont Neuf - Cimi V8808 Blouse – Camy V5390 Pants

Cimi V8808 Blouse – Camy V5390 Pants

Pont Neuf - Leffi V8812 Blouse – Liv V5331 Pants

Leffi V8812 Blouse – Liv V5331 Pants

Pont Neuf - Dana V3279 Cardigan – Charly V2597 Dress

Dana V3279 Cardigan – Charly V2597 Dress

Pont Neuf - Lotte V8816 Blouse – Liv V5331 Pants

Lotte V8816 Blouse – Liv V5331 Pants

Pont Neuf - Nora V3281 Jacket – Gitty V2598 Dress

Nora V3281 Jacket – Gitty V2598 Dress

Pont Neuf - Jacobine V2596 Dress

Jacobine V2596 Dress

Pont Neuf - Elza V8818 Blouse – Dora V7218 Skirt

Elza V8818 Blouse – Dora V7218 Skirt

Pont Neuf - Maria V8813 Tunic – Liv V5331 Pants

Maria V8813 Tunic – Liv V5331 Pants

Pont Neuf - Jytta V8815 Tunic – Luna V5042 Pants

Jytta V8815 Tunic – Luna V5042 Pants

Pont Neuf - Dana V3279 Cardigan – Ann V7279 Skirt

Dana V3279 Cardigan – Ann V7279 Skirt

Pont Neuf - Thora V2593 Dress

Thora V2593 Dress

Pont Neuf - Dana V3279 Cardigan – Jolly V4766 Blouse – Ann V7279 Skirt

Dana V3279 Cardigan – Jolly V4766 Blouse – Ann V7279 Skirt

Pont Neuf - Sacha V3564 Cardigan – Malene V4770 Top – Liv V5393 Pants

Sacha V3564 Cardigan – Malene V4770 Top – Liv V5393 Pants

Pont Neuf - Charly V2595 Dress – Dagny V2902 Scarf

Charly V2595 Dress – Dagny V2902 Scarf

Pont Neuf - Gitty V2592 Dress

Gitty V2592 Dress

Pont Neuf - Nora V3281 Jacket – Anneli V8819 Blouse – Liv V5331 Pants

Nora V3281 Jacket – Anneli V8819 Blouse – Liv V5331 Pants

Pont Neuf - Laura V2591 Dress

Laura V2591 Dress

Pont Neuf - Novi V3278 Cardigan – Carmen V4278 Top – Luna V5042 Pants

Novi V3278 Cardigan – Carmen V4278 Top – Luna V5042 Pants

Pont Neuf - Merle V3274 Cardigan – Dolly V8783 Top – Christin V5395 Pants

Merle V3274 Cardigan – Dolly V8783 Top – Christin V5395 Pants

Pont Neuf - Jane V8821 Blouse – Christin V5395 Pants

Jane V8821 Blouse – Christin V5395 Pants

Pont Neuf - Jytta V8831 Tunic – Liv V5331 Pants

Jytta V8831 Tunic – Liv V5331 Pants

Pont Neuf - Thora V2590 Dress – Dagny V2900 Scarf

Thora V2590 Dress – Dagny V2900 Scarf

Pont Neuf - Novi V3272 Cardigan – Rosette V2587 Dress

Novi V3272 Cardigan – Rosette V2587 Dress

Pont Neuf - Leffi V8830 Blouse – Camy V5390 Pants

Leffi V8830 Blouse – Camy V5390 Pants

Pont Neuf - Helga V2589 Dress

Helga V2589 Dress

Pont Neuf - Clara V4038 Cardigan – Toppy V4767 Top – Dagny V2903 Scarf – Lulu V7268 Skirt

Clara V4038 Cardigan – Toppy V4767 Top – Dagny V2903 Scarf – Lulu V7268 Skirt

Pont Neuf - Charly V2588 Dress – Dagny V2900 Scarf

Charly V2588 Dress – Dagny V2900 Scarf

Pont Neuf - Merle V3274 Cardigan – Sille V2586 Dress

Merle V3274 Cardigan – Sille V2586 Dress

Pont Neuf - Smila V8826 Dress

Smila V8826 Dress

Pont Neuf - Sille V2586 Dress

Sille V2586 Dress

Pont Neuf - Nora V3281 Jacket – Conny V8829 Blouse – Liv V5393 Pants

Nora V3281 Jacket – Conny V8829 Blouse – Liv V5393 Pants