Sommer 2018

Pont Neuf - Ingrid V2983 Dress

Ingrid V2983 Dress

Pont Neuf - Clara V4038 Cardigan –  Bodine V8989 Blouse – Lis V5350 Pants

Clara V4038 Cardigan – Bodine V8989 Blouse – Lis V5350 Pants

Pont Neuf - Litta V8979 Blouse – Ann V7208 Skirt

Litta V8979 Blouse – Ann V7208 Skirt

Pont Neuf - Hanna V3476 Jacket – Gyda V8981 Blouse – Liv V5416 Pants

Hanna V3476 Jacket – Gyda V8981 Blouse – Liv V5416 Pants

Pont Neuf - Ingrid V2983 Dress

Ingrid V2983 Dress

Pont Neuf - Clara V4038 Cardigan – Tyra V8999 Tunic – Liv V5416 Pants

Clara V4038 Cardigan – Tyra V8999 Tunic – Liv V5416 Pants

Pont Neuf - Tyra V8999 Tunic – Lis V5350 Pants

Tyra V8999 Tunic – Lis V5350 Pants

Pont Neuf - Bodine V8989 Blouse – Ann V7208 Skirt

Bodine V8989 Blouse – Ann V7208 Skirt

Pont Neuf - Lisbeth V8988 Tunic – Annika V5082 Pants

Lisbeth V8988 Tunic – Annika V5082 Pants

Pont Neuf - Hanna V3476 Jacket – Lucca V4831 Top – Lis V5350 Pants

Hanna V3476 Jacket – Lucca V4831 Top – Lis V5350 Pants

Pont Neuf - Rie V8997 Tunic – Annika V5082 Pants

Rie V8997 Tunic – Annika V5082 Pants

Pont Neuf - Riva V8993 Tunic – Annika V5082 Pants

Riva V8993 Tunic – Annika V5082 Pants

Pont Neuf - Hanna V3476 Jacket – Inge V8995 Blouse – Ann V7208 Skirt

Hanna V3476 Jacket – Inge V8995 Blouse – Ann V7208 Skirt

Pont Neuf - Maya V2984 Dress

Maya V2984 Dress

Pont Neuf - Elin V3493 Cardigan – Ingrid V2933 Dress

Elin V3493 Cardigan – Ingrid V2933 Dress

Pont Neuf - Vita V8986 Shirt – Lis V5350 Pants

Vita V8986 Shirt – Lis V5350 Pants

Pont Neuf - Elin V3493 Cardigan – Maj V8984 Blouse – Chris V5422 Pants

Elin V3493 Cardigan – Maj V8984 Blouse – Chris V5422 Pants

Pont Neuf - Elin V3493 Cardigan – Hedvig V8980 Blouse – Lis V5350 Pants

Elin V3493 Cardigan – Hedvig V8980 Blouse – Lis V5350 Pants

Pont Neuf - Erika V2979 Dress – Annika V5082 Pants

Erika V2979 Dress – Annika V5082 Pants

Pont Neuf - Vita V8986 Shirt – Tyra V8999 Tunic – Annika V5082 Pants

Vita V8986 Shirt – Tyra V8999 Tunic – Annika V5082 Pants

Pont Neuf - Gyda V8981 Blouse – Lis V5350 Pants

Gyda V8981 Blouse – Lis V5350 Pants

Pont Neuf - Lisbeth V8988 Tunic

Lisbeth V8988 Tunic